• null
    واحد تولید اسید سولفوریک

در واحد تولید اسید سولفوریک دوجذبی ، گاز SO3 در دو مرحله به اسید سولفوریک تبدیل می شود. واکنش به این صورت است: SO3 + H2O → H2SO4

در تولید اسید سولفوریک به روش دوجذبی ، جذب 99.9 اتفاق می افتد و آلودگی در دودکش به کمتر از 200 ppm می رسد.

گاز خروجی از بستر 3 در برج جذب میانی و با پاشش اسید سولفوریک ، به اسید سولفوریک تبدیل می شود. گاز تبدیل نشده از برج میانی مجددا به کنورتور برمیگردد تا تبدیل دوباره انجام شود و خروجی آن در برج جذب نهایی ، جذب مرحله دوم را تشکیل می دهد که با این کار ما به درصد جذب فوق العاده 99.9 درصد گاز به اسید و کمترین میزان آلودگی محیط زیستی می رسیم.

اسید تشکیل شده در جذب اول و دوم که خروجی برج جذب میانی و نهایی است وارد تانک سیرکوله اسید می شود. اما چون در اثر انجام واکنش اسید تولید شده دمای بالایی دارد ، از مبدل های خنک کن اسید برای خنک کاری استفاده می کنیم.  از غلظت سنج برای تنظیم غلظت اسید و سیرکوله آن استفاده می شود که اسید نهایی خروجی که برای مخازن ذخیره می رود غلظت مورد نظر 98.5 درصد را داشته باشد.

در نهایت اسید سولفوریک تولیده شده با غلظت مورد نظر در مخازن با ظرفیت مناسب ذخیره می شوند که در خروجی آنها با پمپ مربوطه عملیات بشکه گیری یا حمل با ماشین مخصوص اسید صورت می گیرد.

عنوان اصلی متن

✅ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان اصلی متن

✅ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تماس با ما