• null
    واحد تصفیه گاز

گازهای خروجی از سیکلون انتهای راکتور سولفوناسیون پیش از ورود به اتمسفر باید خالص سازی شوند. هوای خروجی از راکتور شامل گاز SO2، گاز SO3، mist های اسید سولفوریک و mist های اسید سولفونیک می باشد.

Mistهای اسید توسط یک فیلتر الکترو استاتیک ESP از گازهای خروجی حذف می شوند، گازهای SO2 و SO3  به وسیله ی اسکرابر توسط سود NaOH جذب می شوند و تولید نمک می کنند.

فیلتر الکترواستاتیک بر این اساس کار می کند که با ایجاد اختلاف پتانسیل  mistها یونیزه شده و به سمت قطب مخالف جذب می شوند و به دیواره های فیلتر می چسبند و گازی که فاقد mist است از بالای فیلتر خارج می شود. به مرور زمان وقتی که mist ها در فیلتر انباشته شد توسط شستشو و ضربه  ها را از فیلتر خارج می کنیم. میدان پتانسیل بالا در بین دو الکترود شارژ و ایجاد می شود که باعث یونیزه و ته نشین شدن ذرات mist می شود.

فیلتر الکترواستاتیک می تواند به صورت لانه زنبوری یا لوله ای باشد.

گاز خروجی از فیلتر الکترو استاتیک از پایین وارد اسکرابر می شود تا SO2 و SO3 نیز از گاز جدا شود.  اسکرابر از حجم زیادی Packing تشکیل می شود و یک دوش سود در آن قرار دارد که سود را بر روی Packingها پاشش می کند و از طرفی گاز SO2 و SO3 وارد می شود و سود و مخلوط گاز SO2 و SO3 با هم واکنش می دهند و تشکیل نمک می دهد و نمک در محفظه پایین اسکرابر جمع شده و دورریز می شود . گاز در قسمت بالای اسکرابر توسط Pad demister دوباره mist زدایی می شود و نهایتا گاز تصفیه شده کارخانه از خروجی اسکرابر وارد اتمسفر می شود.

عنوان اصلی متن

✅ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان اصلی متن

✅ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

فیلتر الکترواستاتیک

تماس با ما