• null
    واحد ایجینگ و هیدرولیز

واحد ایجینگ و هیدرولیز تکمیل کننده واحد سولفوناسیون است.

اگر ماده اولیه ارگانیک راکتور LAB باشد ، محصول تولیدی اسید سولفونیک یا LABSA خواهد بود. برای اینکه این ماده پایدار شود بایستی واکنش در آن کامل گردد تا ماده ارگانیک واکنش دهنده در آن باقی نمانده باشد.

پس LABSA وارد میکسر ایجینگ (Ageing) می شود تا در زمان ماند حدود 30 دقیقه کاملا میکس شود و مواد واکنش نداده احتمالی وارد واکنش شوند.

در گام بعدی محصول از میکسر ایجینگ وارد میکسر هیدرولیز می شود. در میکسر هیدرولیز مقدار خیلی کمی آب به اسید سولفونیک اضافه شده و میکس می شود که با این کار ادامه واکنش متوقف می شود.

محصول تولیدی خروجی هیدرولیز نمونه گیری شده و در صورت داشتن معیارهای مورد نظر محصول خروجی مانند اکتیو ، رنگ و …. آماده ذخیره شدن در مخازن ذخیره تانکفارم می باشد.

عنوان اصلی متن

✅ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان اصلی متن

✅ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تماس با ما