• null
     پلنت اسید سولفوریک

پلنت تولید اسید سولفوریک ، مجموعه ای از تجهیزات ثابت و دوار ، پایپینگ ، ابزار دقیق و…. می باشد که اسید سولفوریک با غلظت 98.5 درصد در آن تولید می شود.

این پلنت شامل تعدادی واحد می باشد.

واحد تولید گوگرد مذاب

واحد تولید گاز SO3

واحد تولید اسید سولفوریک

واحد یوتیلیتی

در این واحد واکنش اصلی برای تولید اسید سولفوریک انجام می شود. گاز SO3 خروجی از مبدلها با پاشش اسید در برج های جذب ، تبدیل به اسید سولفوریک با غلظت بالاتر می شود.

با سیرکوله و غلظت سنجی مناسب ، اسید سولفوریک 98.5 درصد خنک شده به مخازن ذخیره می رود.

تولید گاز SO3 در پلنت اسید سولفوریک و سولفوناسیون مشابه یکدیگر و همراه با تفاوت هایی است.

گوگرد مذاب در کوره می سوزد و گاز SO2 تولید می شود. سپس وارد کنورتور شده و در بستر کاتالیست گاز  SO2 تبدیل به گاز SO3  می شود.

برای خنک کاری گاز در اثر واکنش ، از مبدل های پنج گانه گاز به گاز استفاده می شود. با این کار درصد تبدیل گاز نیز به 99.9 می رسد.

در واحد ذوب گوگرد ، گوگرد جامد پودری یا گرانوله ، در ملتر تبدیل به گوگرد مذاب شده و به کوره پمپ می شود.

واحد یوتیلیتی در پلنت اسید سولفوریک ، شامل واحد تولید برق ، بخار ، آب خنک کن و هوای فشرده مصرفی در پلنت می باشد.

تماس با ما