• null
     پلنت سولفوناسیون

پلنت سولفوناسیون ، یک پلنت شیمیایی است که در آن رنج وسیعی از مواد اولیه صنایع شوینده تولید می شود.

یلنت سولفوناسیون شامل مجموعه ای از یونیت یا واحدها می باشد.

واحد تولید هوای خشک ، واحد تولید گوگرد مذاب ، واحد تولید گاز SO3 ، واحد سولفوناسیون ، واحدایجینگ و هیدرولیز ، واحد خنثی سازی ، واحد تصفیه گاز

در واحد تولید گاز SO3 ، چند واکنش شیمیایی اتفاق می افتد. در ابتدا گوگرد مذاب و هوای خشک در کوره با هم واکنش می دهند و گاز SO2 تولید می شود.

و در کنورتور یا برج کاتالیست ، گاز  SO2 تبدیل به گاز SO3  می شود. این واکنش ها به شدت گرمازاست و نیاز به مبدل های حرارتی هست.

در واحد ذوب گوگرد ، گوگرد پودری یا گرانوله تبدیل به گوگرد مذاب با دمای 140 درجه سلسیوس می شود. 

همچنین مقداری از ناخالصی های موجود در گوگرد ، در فیلترهای اولیه و ثانویه از آن جدا می شود تا گوگردی که با هوای خشک در کوره می سوزد تا حد امکان عاری از ناخالصی باشد.

هوای مورد استفاده در فرایند سولفوناسیون بایستی کاملا خشک و عاری از رطوبت باشد. بنابراین برای خشک کاری هوا از مخازن سیلیکاژل و مبدلهایی جهت احیا و خنک کاری سیلیکاژل ها استفاده می شود.

در واحد تولید گاز SO3 ، چند واکنش شیمیایی اتفاق می افتد. در ابتدا گوگرد مذاب و هوای خشک در کوره با هم واکنش می دهند و گاز SO2 تولید می شود.

و در کنورتور یا برج کاتالیست ، گاز  SO2 تبدیل به گاز SO3  می شود. این واکنش ها به شدت گرمازاست و نیاز به مبدل های حرارتی هست.

واحد ایجینگ و هیدرولیز در ادامه واحد سولفوناسیون و در دل آن قرار دارد. محصول خروجی از راکتور در صورتی که نیاز به ماند و میکسینگ داشته باشد و معمولا درخصوص اسید سولفونیک ، وارد این بخش می شود.

واحد سولفوناسیون اصلی ترین بخش تولید مواد شوینده می باشد. راکتور که واکنش اصلی سولفوناسیون در آن انجام می شود در این واحد قرار داد.

تماس با ما